Loading
Ta strona używa ciasteczek (COOKIE). Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce odwiedzając nową Politykę Prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Copyright ® 2008-2024 gotowkadlafirm.pl. All rights reserved.

REGULAMIN Serwisu lp.gotowkadlafirm.pl

Poniżej wersja regulaminu aktualna na dzień 19.01.2021 r.

§1 Warunki Ogólne

 1. Właścicielem Serwisu lp.gotowkadlafirm.pl, zwanego dalej „Serwisem”, jest Rankomat.pl Sp. z o.o. (dawniej: Rankomat Sp. z o. o. Sp. k.), zwanego dalej „Rankomat”, z siedzibą w Warszawie (01-141), ul. Wolska 88, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000877277, posiadająca nr NIP: 527-275-18-81, oraz REGON: 363096183, wysokość kapitału zakładowego 65 000 550,00 zł.
 2. Za pomocą Serwisu Rankomat świadczy usługę (dalej: „Usługa”) polegającą na zbieraniu i przekazywaniu firmom pożyczkowym oraz bankom informacji na temat potencjalnych klientów tj. osób zainteresowanych uzyskaniem kredytu (dalej: „Klient” lub „Użytkownik”). Przez „kredyt” należy rozumieć pomoc finansową udzieloną Klientowi, polegającą na udostępnieniu kapitału pieniężnego, a w tym: umowę pożyczki i umowę kredytu w rozumieniu przepisów prawa bankowego i umowę o kredyt konsumencki w rozumieniu przepisów ustawy o Kredycie Konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku (Dz.U. 2011 nr 126 poz. 715).
 3. Podstawą skorzystania z Usługi jest akceptacja Regulaminu. Użytkownik, rozpoczynając korzystanie z Serwisu, zobowiązuje się do jego przestrzegania. W przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu, Rankomat będzie upoważniony do odmowy Użytkownikowi możliwości skorzystania z Usługi.
 4. Regulamin Serwisu jest dostępny na stronie internetowej lp.gotowkadlafirm.pl w formie umożliwiającej jego zapisanie i odtworzenie oraz zapoznanie się przez Użytkownika w dowolnym czasie.

§2 Opis Usługi świadczonej przez Rankomat

 1. Przedmiotem umowy („Umowa”) zawieranej między Rankomat, a Użytkownikiem jest świadczenie Usługi. Umowa zostaje zawarta w momencie otrzymania danych z formularza przez Rankomat i trwa przez czas nieoznaczony, do momentu odstąpienia od Umowy albo rezygnacji z Usługi przez Klienta.
 2. Usługa Rankomat polega na zbieraniu informacji, w tym zawierających dane osobowe, od osób zainteresowanych uzyskaniem kredytu i przekazywaniu tych informacji firmom pożyczkowym oraz bankom (dalej: „podmioty oferujące kredyty” lub „kredytodawcy”), współpracującym z Rankomat wraz z niezbędnymi zgodami na przetwarzanie danych osób, których ta zgoda dotyczy, a także na umożliwieniu kontaktu w przyszłości celem przedstawienia oferty spółki Rankomat i podmiotów współpracujących.
 3. Lista podmiotów oferujących kredyty, współpracujących z Rankomat: Aasa Polska S.A., AD Finance Sp. z o.o., AFK Sp. z o.o., Aforti Finance S.A., Aion Bank SA, AIQLABS Sp. z o.o., Akredo Sp. z o.o., Alfa Finance Sp. z o.o., Alfakredyt Sp. z o.o., Alior Bank S.A., Aplitt Sp. z o.o., Aventus Group Sp. z o.o., Axcess Financial Poland Sp. z o.o., Bank Handlowy w Warszawie S.A., Bank Millennium S.A., Bank Ochrony Środowiska S.A., Bank Pocztowy S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Blue Finance Polska sp. z o.o., BNP Paribas S.A., Capital Service S.A., Cardina Sp. z o.o., CASHSPORT.pl Sp. z o.o., CityAds, CreamWise Inc., Credissimo Polska Sp. z o.o., Credit Agricole Bank Polska S.A., Creditstar Poland Sp. z o.o., Deutsche Bank Polska S.A., Everest Finanse S.A., Expander Advisors Sp. z o.o., FELLOW FINANCE Sp. z o.o., Ferratum Bank p.l.c., Finansowo Sp. z o.o., Fincapital Sp. z o.o., Fincross Sp. z o.o., Fintredo Financial Technology Sp. z o. o., FUNEDA Sp. z o.o., Getin Noble Bank SA, ID Finance Poland Sp. z o.o., Idea Bank S.A., Ikano Bank AB (publ) Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, Incredit Sp. z o.o., ING Bank Śląski S.A., IPF Polska Sp. z o.o., Janvest S.A., Kreditech Sp. z o.o., Lidya Poland Sp. z o.o., Light reaction, Lime-Kredyt Sp. z o.o., Mash Poland Sp. z o.o., mBank S.A., Midway Invest Sp. z o.o., Mikrokasa S.A., MILOAN POLSKA Sp. z o.o., Mini Money Sp. z o.o., MoneyDot Sp. z o.o., Nest Bank S.A., Net Credit Sp. z o.o., Net Gotówka Sp. z o.o., Nordecum Sp. z o.o., Open Finance S.A., otovo, PKO Bank Polski S.A., PolCredit Sp. z o.o., Premium Management S.A., Stefczyk Finanse - Towarzystwo Zarządzające SKOK Sp. z o.o. S.K.A., Primus Finance Sp. z o.o., PROFI CREDIT Polska S.A., Provema Sp. z o.o., Provident Polska S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A., Raiffeisen Digital Bank AG, Rapid Finance Polska Sp. z o.o., Rapida Sp. z o.o., Santander Consumer Bank S.A., Smartney Sp. z o.o., SOLVEN Finance Sp. z o.o., Soonly Finance Sp. z o.o., Sponto, SuperGrosz Sp. z o.o., TAKTO Finanse Sp. z o.o., Toyota Bank Polska S.A., Traffic Control, Tribution Consult Ltd., TYLKO LOGO, Vega Sp. z o.o., Vehis, VeloBank S.A., VIA Payments UAB, VIA SMS PL Sp.z o.o., Vippo Sp. z o.o., WANDOO FINANCE Sp. z o.o., WELTHON, Wonga.pl Sp. z o.o., Yes Finance S.A., YOLO S.A., Zaliczka Sp. z o.o..
 4. Informacje o których mowa w ust. 2, zbierane są za pomocą formularzy elektronicznych zamieszczonych w Serwisie. Rankomat zbiera i przekazuje podmiotom wskazanym, w ust. 3, następujące dane Klientów: imię, nazwisko, telefon, adres email, NIP, nazwa firmy, dalej: „Dane Klienta”. Do świadczenia Usługi wymagane jest podanie wszystkich ww. Danych Klienta, są to dane niezbędne do świadczenia Usługi.
 5. Usługa Rankomat świadczona jest w ten sposób, że Klient po wejściu na stronę lp.gotowkadlafirm.pl, wypełnia formularz podając Dane Klienta, a następnie naciska przycisk zatwierdzający wysłanie Danych Klienta (np. „Wyślij”, „Sprawdź”). Przed wysłaniem danych z formularza klient ma obowiązek zapoznania się z treścią Regulaminu dostępnego na stronie:
  https://lp.gotowkadlafirm.pl/regulamin.htm?campaignID=45050a298f1b880fcadb9085073c6b3f
 6. Warunkiem skorzystania z Usługi świadczonej przez Rankomat jest zaznaczenie wszystkich zgód, które są niezbędne do jej świadczenia. Zaznaczenie pól zgody nie jest obowiązkowe, ale jest konieczne do świadczenia Usługi.
 7. Naciśnięcie przycisku zatwierdzającego wysłanie Danych Klienta powoduje automatyczne zapisanie Danych Klienta po stronie Rankomat.
 8. Rankomat udostępnia Dane Klientów podmiotom oferującym kredyty w celach marketingowych lub samodzielnie realizuje te cele.
 9. Rankomat nie udziela kredytów ani nie działa w imieniu firm pożyczkowych i banków, ani też w żaden inny sposób niż opisany w ust. 2, nie uczestniczy w zawieraniu lub realizacji zawartych umów.
 10. Klient – przed uzyskaniem kredytu - ma prawo do informacji na temat Rocznej Rzeczywistej Stopy Oprocentowania, zwanej dalej RRSO. Jest ona wyliczana zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Załączniku do Ustawy o Kredycie Konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r.
 11. Wypełnienie formularza i podanie Danych Klienta jest bezpłatne dla Użytkownika.
 12. Wypełnienie formularza i podanie Danych Klienta nie jest równoznaczne z zawarciem umowy kredytowej z podmiotem współpracującym z Rankomat i nie zobowiązuje Użytkownika do zawarcia takiej umowy.

§3 Przekazanie Danych Klientów podmiotom oferującym kredyty

 1. Usługa świadczona przez Rankomat uwzględnia przekazanie podmiotom oferującym kredyty Danych Klienta, będących danymi osobowymi.
 2. Rankomat, po zebraniu od Klientów stosowanych zgód na przetwarzanie danych osobowych oraz Danych Klientów, udostępnia te dane podmiotom oferującym kredyty.
 3. Od momentu udostępnienia Danych Klientów podmioty oferujące kredyty stają się administratorem tych danych osobowych. Rankomat nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie przekazanych danych osobowych, chyba że sam je przetwarza i tylko w takim zakresie.
 4. Rankomat nie jest stroną umowy kredytu, ani nie reprezentuje żadnej ze stron przy jej zawieraniu. Udostępnianie przez Rankomat informacji dotyczących ofert podmiotów współpracujących nie stanowi czynności doradztwa finansowego lub inwestycyjnego.
 5. Wskazane w serwisie parametry oferty mają charakter informacyjny, i są oparte o wyliczenia na podstawie informacji udostępnianych przez podmioty współpracujące i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Rankomat nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert instytucji finansowych i podmiotów współpracujących.

§4 Warunki zawarcia umowy

 1. Podmiot oferujący kredyt, bez udziału spółki Rankomat, ustala warunki udzielenia kredytu i ocenia czy zostały spełnione.
 2. Rankomat nie ma wpływu na treść postanowień umowy kredytu, którą Klient zawiera bezpośrednio z podmiotem oferującym kredyt.
 3. Informacja na temat przyznania kredytu zostanie przekazana Użytkownikowi w formie ustalonej z kredytodawcą.

§5 Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące Usługi mogą być zgłaszane pisemnie na adres Rankomat w terminie 7 dni od dnia zakończenia świadczenia Usługi. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres, adres e-mail. Użytkownika oraz dokładny opis przyczyny reklamacji.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Rankomat niezwłocznie, w kolejności wpływania, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. Decyzja Rankomat w przedmiocie danej reklamacji jest ostateczna i wiążąca, i zostanie przesłana Użytkownikowi listem poleconym na adres podany w reklamacji.
 3. Powyższe postanowienia nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Użytkownika swoich praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§6 Ochrona danych osobowych

 1. Podstawą przetwarzania perz Rankomat danych osobowych jest wykonanie umowy, której przedmiotem jest świadczenie Usługi.
 2. Administratorem danych osobowych zamieszczanych w formularzach jest Rankomat.
 3. Dane osobowe Użytkowników podawane w formularzu przetwarzane są przez Rankomat i podmioty udzielające kredytów wyłącznie w celu realizacji Usługi. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Dane osobowe udostępniane będą podmiotom oferującym kredyty, które współpracują z Rankomat, ale mogą zostać udostępnione także innym podmiotom niż określone § 2 ust. 2, na podstawie stosownej zgody.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do świadczenia Usługi lub do czasu rozwiązania Umowy/rezygnacji z Usługi i/lub ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 6. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do świadczenia przez Rankomat Usługi.
 8. Rankomat nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez osoby korzystające z Serwisu - danych osobowych osób trzecich. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją umów w Serwisie będą rozstrzygane polubownie.
 9. Rankomat, będąc administratorem powierzonych mu danych osobowych, stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych, w szczególności w celu ochrony danych osobowych przed zagrożeniami podczas przekazywania danych oraz przed dostępem osób trzecich do tych danych.

§7 Odstąpienie od umowy

 1. Z uwagi na charakter Usługi, która świadczona jest w czasie rzeczywistym, Klient może wyrazić zgodę na rozpoczęcie jej świadczenia przed upływem terminu przewidzianego na odstąpienie od Umowy.
 2. Klient może wyrazić zgodę na pełne wykonanie Umowy po rozpoczęciu świadczenia Usługi, czego skutkiem jest utrata prawa odstąpienia od Umowy.
 3. W przypadku chęci odstąpienie od zawartej umowy, jest to możliwe w postaci pisemnego oświadczenia (pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną), złożonego w ciągu 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Klient nie ma wymogu podawania jakiejkolwiek przyczyny odstąpienia od umowy. Formularz odstąpienia jest dostępny tutaj.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Aby zrezygnować z usługi świadczonej przez Rankomat, należy wysłać wiadomość email na adres bok@ebroker.pl o treści: „rezygnuję”. Po przekazaniu wniosku przez Rankomat do podmiotów współpracujących nie można zrezygnować ze świadczonej Usługi.
 6. Skutkiem odstąpienia, jest, o ile Rankomat nie zdążył przekazać Danych Klienta podmiotom oferującym kredyty, zaniechanie przekazywania Danych Klienta oraz usunięcie Danych Klienta z baz danych należących do Rankomat.

§8 Postanowienia końcowe

 1. Rankomat zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu, o czym poinformuje Użytkowników poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu.
 2. Poprzez akceptację Regulaminu Użytkownik wyraża zgodę na zawarcie z Rankomat umowy odpowiadającej treści świadczonej Usługi i świadczenie tej Usługi na rzecz Użytkownika.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zmian.), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; RODO) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności ustawa o Kredycie Konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku (Dz.U. 2011 nr 126 poz. 715).
 4. W celu rozstrzygnięcia sporu wynikłego z umowy o świadczenie Usług Użytkownik może również skorzystać z platformy ODR, dostępnej pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy o świadczenie usług.
 5. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do Umów zawieranych od dnia 19.01.2021 r.
Pobierz regulamin .pdf
Loading